Alain de Botton – Luận về Yêu

I. Tác phẩm:

  • Tên tác phẩm: Alain de Botton Luận về yêu
  • Tác giả: Alain de Botton – Dịch giả: Trần Quốc Tân
  • Xuất bản bởi: Nhà xuất bản Lao Động
  • Bản quyền tiếng Việt : Công ty văn hoá & truyền thông Nhã Nam
  • Tái bản năm 2018

II. Review:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: