Trích dẫn

  1. … cơ thể mang tính dục từ khởi thuỷ, một cách tiên nghiệm, không ngừng nghỉ và toàn vẹn. Yêu một ai đó nghĩa là: trao cho người ấy cơ thể, cơ thể từ đầu đến chân, như nó hiện tồn, cả bên trong và bên ngoài, cùng với thời gian đang thong thả bào mòn nó. (Trích “Sự Bất Tử” – Milan Kundera)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: